We are Supplier and Manufacturer of Agarwood oil , Agarwoodthailand : Krissana Agarwood Oil ไม้หอมกฤษณา : Agarwood, Agarwood Oil , Agarwood Manufacturers, Agarwood Suppliers, Krissana Oil, Agarwood Perfume, Agarwood Fragrance, Agarwood Essence, Agarwood Incense, Aquilaria, Aquilaria oil, Eaglewood, Eaglewood oil ,Aloeswood, Aloeswood oil, Aquilaria malaccensis, Aquilaria crassna, Aquilaria subintegra, Aquilaria hirta, Agarwood thailand, Agarwoodthailand, Agarwood tree, Krissana Agarwood Oil, ไม้หอม, กฤษณา, น้ำมันไม้กฤษณา,ไม้หอมกฤษณา,ไม้หอม กฤษณา, น้ำมันกฤษณา, ไม้กฤษณา, 
ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา รู้จักไม้กฤษณา เยี่ยมชมสวนคุณณัฐ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ตลาดไม้กฤษณา Krissana.net Krissana.net

ไม้กฤษณา ไม่ถูกกำหนดเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ถูกกำหนดให้เป็นของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นของป่าหวงห้ามเฉพาะในเขตป่าเท่านั้น ในที่ดินที่มิใช่ป่าก็ไม่ใช่ของป่าและก็ไม่ใช่ของป่าหวงห้าม การเพาะชำกล้าไม้กฤษณา ไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

การปลูกกฤษณาในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย รวมถึงการตัดไม้กฤษณาขาย ไม่มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน เพราะไม้กฤษณา ชิ้นไม้กฤษณาที่ได้จากการปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายไม่ใช่ไม้ หวงห้ามหรือของป่าหวงห้าม

ที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครองตามกฎหมาย คือที่ดินที่มีเอกสารของทางราชการ ที่กรมที่ดินออกให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน,โฉนดแผนที่, โฉนดตราจอง, ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" น.ส. 3, น.ส. 3 ก, น.ส. 3 ข, แบบหมายเลข 3, น.ส. 2 และส.ค.1 เป็นต้น

การออกใบรับรองไม้กฤษณาและไม้ชนิดอื่นที่มิใช่ไม้หวงห้าม ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายอยู่ระหว่าง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร


เกี่ยวกับเรา krissana.net รู้จักไม้กฤษณา เยี่ยมชมสวนคุณณัฐ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ตลาดไม้กฤษณา ติดต่อเรา